+40769 999 939
 Luni - Sambata: 9.00 - 18.30

CONDITII GENERALE ALE CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE CURATENIE SI MENAJ

SC DM FARGO SRL este o societate privata cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Str. Moldovita, nr. 16, bl. M2D9/1, sc. a, Parter, ap. 5, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/8697/2016, CUI 36236690, denumit in continuare "Prestator".

Pentru fiecare contract in parte, acestea vor fi Conditiile Generale care vor reglementa raporturile juridice dintre parti. In completarea lor, se vor semna un Contract de Prestari Servicii – Conditii Speciale si una sau mai multe Anexe.

1. Drepturile si obligatiile Prestatorului

Drepturile si obligatiile Prestatorului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze contractuale, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:
a. sa cunoasca temeinic obiectivul cu privire la care efectueaza serviciile de curatenie sens in care are dreptul sa solicite si sa ii fie puse la dispozitie planul tehnic si alte informatii sau documentatii necesare si utile desfasurarii serviciilor;
b. sa ii fie achitat pretul in conditiile prezentului contract;
c. sa depuna intreaga diligenta astfel incat Beneficiarul sa beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate pe care Prestatorul poate sa le ofere;
d. sa respecte termenele de executare precum si sa ofere Beneficiarului consultanta cu privire la intretinerea diferitelor bunuri;
e. sa accepte, la solicitarea Beneficiarului, completarea serviciilor, cu renegocierea termenilor contractului, daca este cazul;
f. sa foloseasca instrumente si produse de calitate fiind direct raspunzator in acest sens de eventualele pagube pricinuite obiectelor, locatiilor sau plantelor prin utilizarea unor produse expirate sau neconforme;
g. sa respecte normele de igiena, mediul inconjurator si legislatia mediului;
h. sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor;
i. sa pastreze confidentialitatea contractului cu privire la spatiul sau bunul a carui curatenie o efectueaza;
j. sa pastreze confidentiale informatiile obtinute pe perioada derularii prezentului contract cu privire la activitatea Beneficiarului si se obliga sa nu divulge sau sa foloseasca in interes propriu sau al unui tert aceste informatii;
k. sa predea spatiul cu bunurile din interior in modul in care le-a primit inainte de efectuarea serviciilor de curatenie, sa predea cheile/cartelele de acces fara a le utiliza in niciun alt scop fiindu-i interzis sa realizeze copii dupa acestea si sa nu transmita codul de acces tertilor pe perioada de derulare a contractului sau dupa incetarea acestuia;
l. sa permita accesul in incinta imobilului doar persoanelor verificate temeinic (fara antecedente penale) si doar in vederea indeplinirii prezentului contract sau a verificarii indeplinirii conditiilor acestuia ;
m. sa accepte, la solicitarea Beneficiarului, schimbarea persoanelor responsabile de curatenia spatiului in maxim 15 (cincisprezece) zile de la solicitarea Beneficiarului ;
alte drepturi si obligatii ce ii revin prin lege, regulamentul sau intern de organizare si functionare si prezentul contract.

2. Drepturile si obligatiile Beneficiarului

Drepturile si obligatiile Beneficiarului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze contractuale, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:
a. sa beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate pe care Prestatorul poate sa le ofere;
b. sa puna la dispozitia Prestatorului orice fel de informatii, date, documentatii necesare, cu privire la obiectivul a carui curatenie se efectueaza, necesare si utile efectuarii serviciilor de curatenie;
c. sa puna la dispozitia Prestatorului cheile/cartelele de acces in imobilul/camerele a caror curatenie se efectueaza, atunci cand s-a convenit in acest sens;
d. sa informeze Prestatorul in timp util cu privire la eventualele completari pe care le-ar dori in legatura cu modul de desfasurare a serviciilor;
e. sa achite pretul in conditiile stabilite in prezentul contract;
f. alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.
g. sa nu angajeje servicii de curatenie si/sau menaj, oferite in mod particular de personalul angajat al Prestatorului (in scop comercial sau domestic), decat cu acordul prealabil exprimat in scris, din partea Prestatorului;
h. sa nu angajeze servicii de curatenie si/sau menaj, oferite in mod particular de fostii angajati ai Prestatorului, timp de 6 (sase) luni de la data incetarii conractului individual de munca avut anterior cu Prestatorul;
i. alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

3. Clauza penala

a. Prestatorul raspunde in conditiile legii de orice paguba ce s-a produs din culpa sa in timpul desfasurarii serviciilor de curatenie. In acest sens, Prestatorul va despagubi Beneficiarul cu contravaloarea bunurilor stricate, daca Beneficiarul solicita acest lucru.
b. In cazul in care, Beneficiarul va incalca una din obligatiile prevazute de dispozitiile pct.2 lit.g) si h) din prezentul contract, acesta va fi obligat sa achite Prestatorului, cu titlu de despagubiri, suma de 2500 Euro, suma ce va fi platita in lei la paritatea stabilita de cursul de referinta al BNR, din ziua platii.
c. Furnizarea serviciilor se pot suspenda ca urmare a nerespectarii obligatiilor de plata ale Beneficiarului. Reluarea furnizarii serviciilor se va face dupa plata tuturor sumelor restante. Contravaloarea serviciilor neprestate pe toata perioada cat acestea au fost suspendate nu se va scade din pretul contractului.

4. Modificarea, cesiunea si incetarea contractului

a. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare, cu acordul ambelor parti, prin act aditional, scris si semnat de parti.
b. Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce-i revin prin acesta, unei terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta parte.Acordul scris se comunica cedentului in termen de 7 (sapte) zile de la data cand acesta a cerut cesionarului consimtamantul. In cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus aratat, se considera ca acesta nu a consimtit la cesiunea contractului.
c. Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
1. prin acordul partilor;
2. expirarea duratei stipulate in contract;
3. la rezilierea unilaterala a contractului de catre Beneficiar, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste culpabil obligatiile asumate sau la rezilierea unilaterala a contractului de catre Prestator, in cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste culpabil obligatiile asumate si nu achita pretul;
4. prin falimentul sau dizolvarea uneia dintre parti, persoana juridica.
d. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum 30 (treizeci) zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.
e. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
f. Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
g. La data incetarii acestui contract, Prestatorul va returna Beneficiarului toata documentatia si cheile/cartelele de acces apartinand acestuia din urma, asumandu-si intreaga raspundere in conditiile legii, pentru pierderea acestora sau contrafacearea unor dubluri.

5. Notificari intre parti

a. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in "Conditii Speciale".
b. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
c. Daca notificarea se transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
d. Notificarile verbale se iau in considerare in masura in care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus.

6. Litigii

Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente.

7. Alte dispozitii finale

a. Cazul fortuit si forta majora inlatura raspunderea partilor, in conditiile legii.
b. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Codului civil, si a legislatiei romane in materie, in vigoare.
c. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Ai intrebari? Vrei sa ne transmiti ceva?

FORMULAR DE CONTACT
Call Now ButtonSuna Acum clock-ophone